GoedNieuws/Good News
Want to have your company and company website mentioned here?
Check out here how you can sponsor our GoodNewsletter!
Wilt u uw bedrijf en bedrijfswebsite hier vermeld hebben? Bekijk hier hoe u onze GoedNieuwsbrief kunt sponsoren!
Een handjevol mensen heeft (begrijpelijk) moeite met het lezen over dierenleed. Vandaar dat wij deze GoedNieuwsBrief hebben ontworpen! In deze brief lees je vooral  ons 'lichtere' nieuws; nieuws over onze successen, over de verbeteringen die wij met zijn allen (vrijwilligers, donateurs, sponsors) hebben weten te realiseren voor de dieren.
 
A couple of people do (understandably) have some difficulty reading about animals in distress. That's why we designed this GoodNewsLetter! In this letter you will read mainly about our 'lighter' news; news about our successes, about the improvements we and you all (volunteers, donors and sponsors) managed to achieve for the animals.

Turks ministerie van landbouw gaat inspecteurs trainen

In december 2013 gaven Eyes on Animals en Animal Welfare Foundation een presentatie aan een team van vijf ambtenaren van het Turkse ministerie van landbouw. We toonden hen het lijden van dieren binnen de Turkse slachthuizen die wij bezochten, de ontwerpfouten in de installaties en de heel vaak ruwe en onkundige behandeling. Recentelijk ontvingen we een e-mail van het ministerie, waarin zij ons informeren dat zij een trainingsprogramma gaan opzetten voor hun inspecteurs. Binnen deze training zal ook aandacht worden besteed aan dierenwelzijn. Voor dit deel willen zij de presentatie en videobeelden gebruiken die wij hen hebben laten zien. We zijn erg blij en opgelucht om te zien dat onze pogingen om de dierenwelzijnsproblemen in Turkse slachthuizen aan de kaak te stellen hun vruchten afwerpen.

 
 

Turkish Ministry of Agriculture will train official inspectors

In December of last year, Eyes on Animals and Animal Welfare Foundation gave a presentation to a team of 5 officials from the Turkish Ministry of Agriculture. We showed them the suffering of animals inside the Turkish slaughterhouses we visited, the design flaws in the equipment and the very often rough or ignorant treatment. Recently we received an e-mail from the Ministry, informing us that in the following weeks they are going to arrange a training program for their official veterinarians. In the training, attention will be paid also to animal welfare. For this part they want to use our presentation and the video’s we showed them. We are happy and relieved to see that our efforts to address the animal welfare problems in Turkish slaughterhouses are being adhered.

Belgisch ministerie van landbouw bereid om te leren van haar fouten

Begin januari kantelde een veewagen met varkens die onderweg was naar een Belgisch slachthuis op de snelweg. Verschillende varkens stierven ter plaats en vele andere raakten ernstig gewond. In plaats van een dierenarts in te schakelen om de gewonde dieren te euthanaseren, werden de dieren in een andere truck geladen en verder vervoerd naar het slachthuis. Dieren die niet konden lopen, werden aan hun oren voortgesleept. Eyes on Animals stuurde hierop een dringende brief naar het Belgische ministerie van landbouw om zich te beklagen over deze ernstige overtredingen. Ook brachten we het verhaal onder de aandacht van de media. We zijn nu in overleg met de Belgische autoriteiten over het opzetten van een protocol dat voorschrijft welke acties de diverse autoriteiten moeten nemen bij ongevallen met levend vee. We gebruiken daarbij bestaande Duitse en Nederlandse protocollen als voorbeeld. Lees hier een artikel naar aanleiding van onze kritiek in de Krant van West-Vlaanderen.

 
 

Belgian Ministry of Agriculture willing to learn from mistakes

In the beginning of January a truck transporting pigs to a Belgian slaughterhouse tilted on the highway. Several pigs died and many others were severely wounded. Instead of calling a vet to euthanize the injured pigs, many of which were in shock, the animals were loaded to another truck and taken to the slaughterhouse. Ones that could not walk were dragged by their ears. Eyes on Animals sent an urgent letter of complaint to the Belgian Ministry of Agriculture about these serious violations and mistreatment. We also released the story to the press. Eyes on Animals is now in communication with the Belgian authorities about setting up a protocol on what actions the various authorities must take in the case of a livestock accident. We are using protocols from Germany and the Netherlands as examples for them to use. To read an article about this, click here.

Eerste bedrijven hebben deelgenomen aan training voor kippenvangers

Op ons initiatief biedt SVO, de landelijke opleider van personeel in de food business, sinds kort een training voor kippenvangers. Tijdens de training leren de kippenvangers hoe zij de kippen kunnen vangen op zo’n manier dat de dieren niet gewond raken en zo min mogelijk stress ondervinden. Tot nu toe hebben twee bedrijven hun personeel de training laten volgen. Voordat deze training werd aangeboden, ontvingen kippenvangers geen enkele officiële training waarin aandacht is voor dierenwelzijn en kon iedereen zomaar kippenvanger worden. Eyes on Animals zal erop toezien dat meer bedrijven deelnemen aan de training. We zullen hen niet met rust laten! Op die manier hopen we dat het lijden van kippen tijdens het vangen en het daaropvolgende transport zoveel mogelijk kan worden gereduceerd.

First companies participated in training for chicken catchers

On our initiative, SVO – the organization responsible for training people who work in the food business in the Netherlands – now offers a training for chicken catchers. The training teaches them how to handle the chickens in such a way as to prevent  injuries and extreme stress for the animals. So far, two companies had their chicken catchers participate in the trainings. Before, chicken-catchers did not receive any formal training on animal welfare and anyone could apply for the job. EonA is going to see to it that more companies sign up for the training. We will not leave them alone! That way the suffering of the chicken during the catching and the transportation that follows can hopefully be reduced to a minimum.

Derde slachthuis installeert video camera toezicht

In de decemberuitgave van de GoedNieuwsbrief meldden we dat het Belgische slachthuis Euro Meat Group beloofd had camera’s te installeren om het dierenwelzijn beter te kunnen monitoren. Het is bekend dat videotoezicht de kans op een ruwe behandeling van de dieren doet afnemen. Euro Meat Group is haar belofte nagekomen en stuurde ons onlangs foto’s van de camera’s die zijn geïnstalleerd in de opdrijfstal en die gericht zijn op de plaatsen waar de dieren worden uitgeladen. De toezichthoudend dierenarts kan de beelden continu volgen op een scherm in zijn kantoor. Dit is een stap in de goede richting wat betreft het tegengaan van excessief lijden binnen slachthuizen. Euro Meat Group is het derde slachthuis dat zich door ons liet overhalen video camera toezicht te installeren. We hopen dat er nog vele zullen volgen!

 

Third slaughterhouse installs video camera surveillance

In the December issue of our GoodNewsletter, we reported that the Euro Meat Group slaughterhouse in Belgium promised to install video cameras to better monitor animal welfare. It is well known that video surveillance decreases the chance of rough handling of animals. Euro Meat Group kept their promise and sent us pictures of the camera’s that have been installed throughout the lairage area and pointing towards the unloading ramps. The official veterinarian now has constant view of the images on a screen hanging up in the office. It is a step in the right direction to prevent excess suffering at slaughterhouses. Euro Meat Group is the third slaughterhouse we convinced to install video camera surveillance. We hope many more will follow!

Wilt u ons werk steunen met een donatie? Klik dan hier. | To support us with a donation, please click here.